publishedMedia/785527f967975d2a4528e68b879d56f8.jpg?timestamp=2018-05-28 08:45:07.507

Nieuwbouw Melkweg

De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW hebben op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de invulling van het gebied aan de noordzijde van de Melkweg. ERA Contour bouwt ruim honderd nieuwe woningen, grofweg verdeeld in 30% sociale huur en 70% vrije sector koopwoningen.

In de nieuwsbrief van de gemeente De Bilt van september 2018 leest u meer over de nieuwbouwplannen.

Sloop van schoolgebouwen

In juni worden de voormalige schoolgebouwen van de Poolsterschool en de Jan Ligthartschool gesloopt. De huidige gebruikers verlaten begin juni het gebouw waarna de aannemer direct start met de sloopwerkzaamheden.
Uit onderzoek is gebleken dat in beperkte mate asbest aanwezig is in de gebouwen. Dat is niet zo vreemd voor gebouwen uit die tijd. Na plaatsing van de bouwhekken wordt het aanwezige asbest verwijderd en afgevoerd.
Een gecertificeerd bedrijf voert dit uit. Medewerkers dragen daarvoor speciale kleding. Het verwijderen vindt onder strikte voorwaarden plaats, zodat er geen risico voor de omgeving is. Na het verwijderen van asbest start de sloop van de gebouwen. De sloop vindt plaats op circulaire wijze, dat wil zeggen dat er wordt gekeken welke materialen nog kunnen worden hergebruikt.

De sloopwerkzaamheden en het afvoeren van de materialen nemen ongeveer 12 weken in beslag en vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur.

Globale planning woningbouw

Na de zomerperiode worden de overige werkzaamheden voor het bouwrijp maken uitgevoerd. Dit houdt ook in dat de vergunningaanvraag en het ontwerp wordt uitgewerkt. Als de procedures volgens planning verlopen, kan in het najaar van dit jaar gestart worden met de verkoop van de woningen. De bouwwerkzaamheden starten dan eind 2018 / begin 2019.

Woningen

Olberslaan

In het bestemmingsplan is opgenomen om aan de Olberslaan een appartementencomplex te realiseren. De precieze locatie en invulling van de woningen en type woningen staat nog niet vast. De gemeente wil zoveel mogelijk groene en open ruimtes hier behouden.


Orionlaan

Door het verplaatsen van De Poolster en de Jan Ligthartschool ontstaat er ruimte voor nieuwbouw aan de Orionlaan. Hier wordt een straat ontwikkeld die aansluit op de Weegschaal. De directe verbinding tussen de Weegschaal en de Melkweg komt dan te vervallen.

Aanvullende informatie

Op de website van de gemeente De Bilt staat ook actuele en aanvullende informatie.
Website Gemeente De Bilt