Bestaansreden Woonstichting SSW

Missie/visie

SSW is een maatschappelijk betrokken woningcorporatie in de gemeente De Bilt. Wij verhuren en beheren ruim 5.000 woningen, garages en bedrijfspanden in de zes kernen van de gemeente. Het verhuren van woningen is onze basis, maar daarbij verliezen we de mensen om wie het gaat niet uit het oog. Samen met bewoners, overheden en andere belanghebbenden realiseren wij goed, betaalbaar en veilig wonen. Bij SSW zijn 40 medewerkers werkzaam.

Wij kiezen nadrukkelijk voor een brede maatschappelijke oriëntatie bestaande uit:

  • een fysieke component waarbij het realiseren van sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed centraal staat; investeren in stenen;
  • een sociaal-maatschappelijke component waarbij wij bijdragen aan een goed en duurzaam woon- en leefklimaat in wijken en buurten; investeren in mensen.

Beschrijving van het doel uit de statuten

De stichting stelt zich als doel uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn. Zij tracht dit doel te bereiken door:

  • het stichten, verwerven, in stand houden en exploiteren van woningen en onroerende aanhorigheden;
  • het meewerken aan en bevorderen van een goede woonomgeving en een goed woonklimaat;
  • het verhuren van haar woningen en daarbij het voeren van een sociaal rechtvaardig toewijzing- en verhuurbeleid;
  • het onderhouden van de relaties met de huurders / bewoners en het verlenen van inspraak aan de huurders / bewoners;
  • het samenwerken met andere rechtspersonen en instellingen die zich direct of indirect bewegen om het terrein van de volkshuisvesting;
  • het ontwikkelen van initiatieven die dienstig zijn aan haar doelstelling alsmede het realiseren daarvan; een en ander in de meest uitgebreide zin des woords.